Dopis OSMEDIA předsedkyni PS a poslancům

V Praze, dne 11.dubna 2011

Vážená paní předsedkyně,

vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,


obracím se na Vás v poměrně krátké době už podruhé, abych jménem Odborového svazu Media vyjádřil silné znepokojení nad situací, která se odvíjí v jednom z českých médií veřejné služby - a sice v Českém rozhlase.
Jak jistě víte, managerské provizorium, ve kterém se Český rozhlas ocitl už více než před rokem, kdy z funkce odstoupil tehdejší generální ředitel Medek a kdy byl Radou Českého rozhlasu funkcí prozatímního ředitele pověřen Peter Duhan, nejen nadále trvá, ale po úmrtí jednoho z radních (pana Ladislava Jíši) bude nepochybně trvat ještě mnohem déle.
Onu politováníhodnou okolnost, kterou smrt člověka nesporně je, nemohl pochopitelně nikdo předvídat. Nicméně musíme zcela jednoznačně konstatovat, že onu vratkou situaci, v níž se Rada Českého rozhlasu ocitla poté, kdy poslanecký sbor nebyl schopen dospět ke konsenzu na jménech čtyř členů, o které bylo třeba Radu ČRo rozšířit, aby bylo naplněno znění zákona o Českém rozhlase, jednoznačně zavinilo nedůsledné rozhodování Poslanecké sněmovny.
V tuto chvíli nemá smysl, abychom detailně rozebírali neblahé důsledky, které má přetrvávající provizorium pro fungování Českého rozhlasu. Díky profesionalitě naprosté většiny zaměstnanců této instituce se zatím neprojevily žádným dramatickým poklesem kvality vysílání. Nicméně setrvalá destabilizace brání především možnosti přijímat dlouhodobá strategická rozhodnutí, uvažovat o perspektivách vývoje Českého rozhlasu v delším časovém horizontu. To jsou momenty, které se v celkové úrovni práce média už nyní projevují, nepochybně se však v budoucnu projeví mnohem výrazněji.


Vážená paní předsedkyně,

žádám Vás proto jménem Odborového svazu Media, abyste prostřednictvím parlamentního volebního výboru vyvolala v co nejkratší době novou volbu členů Rady ČRo. A to volbu, jejímž výsledkem bude kooptace čtyř členů Rady, aby tak celkový počet devíti radních naplnil znění Zákona o Českém rozhlase. Dále Vás prosím, abyste se jakožto představitelka zákonodárného sboru v nejbližší možné době zasadila i směrem k vládě o projednání nových verzí zákonů o médiích veřejné služby. Tento záměr se stal součástí programového prohlášení vlády. Jak ukazuje aktuální situace v Českém rozhlase, příprava a přijetí nových mediálních zákonů, v nichž by byl zakotven nový systém voleb a nominace členů poradních orgánů, systém, který by minimalizoval vliv politických stran na obsazování radních, se jeví jako zcela nezbytné a naléhavé kroky, které by neměly být odsunuty současnými politickými turbulencemi do pozadí.
Obracíme se na Vás s důvěrou ve Vaši uvážlivost, zároveň s vědomím, že jste nejvyšší autoritou, která se může o nápravu současného stavu popsané situace zasadit. Nemůžeme se totiž smířit s tím, že by v České republice ani nejvyšší zákonodárný sbor neplnil své zákonné povinnosti, a to konkrétně projevenou neschopností zvolit podle dosud platného zákona vyžadovaný počet radních médií veřejné služby.


S úctou
Mgr. Jiří Hubička v.r.
předseda OSMedia


Vážená paní
Miroslava Němcová
předsedkyně poslanecké sněmovny PSČR
 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty