Společné prohlášení UNI Graphical a UNI MEI na podporu OS Media dne 7. 4. 2011

Společné prohlášení UNI Graphical a UNI MEI na podporu OS Media dne 7. 4. 2011

Odborové organizace UNI Graphical a UNI MEI s EURO-MEI pro Evropský region, které se sešly dnes na společném semináři v Barceloně, vyjadřují své znepokojení nad akcí vojenské policie proti České televizi dne 11. března 2011 a porušováním svobody tisku.
Účastníci semináře chtějí vyjádřit solidaritu s Karlem Rožánkem a jeho kolegy, kteří byli při této akci přepadeni a bylo jim vyhrožováno. Podle našich českých kolegů vojenská policie prohledávala kanceláře v České televizi více než pět hodin a použila nepřijatelné násilí.
Účastníci semináře vyzývají českou vládu, aby tento bezprecedentní a naprosto nepřijatelný útok řádně prošetřila a informovala veřejnost co nejvíce transparentním způsobem o postupu a závěrech vyšetřování.
Účastníci semináře dále naléhavě žádají českou vládu, aby informovala instituce EU o přijatých opatřeních, která zajistí dodržování základního práva na svobodu projevu. Odborové svazy médií a zábavy v celé Evropě a po celém světě zastoupené UNI MEI spolu s grafickými odbory zastoupenými UNI Graphical podporují zaměstnance České televize a odborovou organizaci OS MEDIA přičleněnou k UNI MEI v jejich protestu proti tomuto porušování svobody tisku.

UNI Graphical and UNI MEI joint statement in support of OS Media on 9 April 2011

UNI Graphical and UNI MEI, with its European Region EURO-MEI, meeting today in a joint seminar in Barcelona express their concern over the military police action against Czech Television of 11 March 2011 and the violation of press freedom.
The seminar wishes to express solidarity with Karel Rožánek and his colleagues who have been aggressed and threatened during this action. According to our Czech colleagues the military police searched the offices in Czech television for over five hours and used unacceptable force.
The seminar calls on the Czech government to ensure this unprecedented and totally unacceptable attack is properly investigated and to inform the public in the most transparent manner on the progress and conclusions of the investigation.
The seminar further urges the Czech government to inform the EU institutions over the actions it is taking to ensure the respect of the fundamental right of freedom of expression.
The media and entertainment unions across Europe and across the world represented by UNI MEI together with the graphical unions represented by UNI Graphical support the employees of Czech TV and the UNI MEI affiliate OS MEDIA in their protest against this violation of press freedom.

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty