Dopis Parlamentu k volbě madiálních rad.

Vážená paní předsedkyně,

odborový svaz Media dlouhodobě sleduje konání mediálních rad, jež v mnoha případech velmi rozporuplně a problematicky zasahují do chodu a činnosti médií veřejné služby. Jménem odborového svazu jsme vyjádřili nejednou konkrétní výhrady vůči krokům té či oné rady v přesvědčení, že tyto neplní svou funkci v duchu a intencích, které jim vymezují zákony.
Je zřejmé, že příčina selhávání rad tkví v jejich obsazení, v němž – až na výjimky – chybějí skutečné osobnosti a autority s bohatými profesními i lidskými zkušenostmi a kvalitami. Na mnoha fórech bylo v širším obecném konsenzu už mnohokrát konstatováno (naposledy na semináři, který uspořádala sněmovna), že nápravu této situace je třeba započít od nově formulovaných kritérií pro volbu rad, od nově formulovaného zákona o ČT a zákona o ČRo. Víme, že příprava těchto dokumentů je zakotvena ve vládním prohlášení, že se jím již patřičný sněmovní výbor zabývá. Víme, že půjde o proces dlouhodobý, o tzv. běh na dlouhou trať.
Mezitím se budou nejbližší procedurální kroky odvíjet ještě podle původních zákonných norem. První příležitostí, při které sněmovna zasáhne do složení stávajících rad, se stane poslední letošní schůze sněmovny, na které se bude projednávat dovolba nekompletních rad (jde o body programu 107-110).
Chceme v tuto chvíli zdůraznit, že zejména situace v Českém rozhlase, která je neusnášeníschopností Rady ČRo už více než tři čtvrtě roku paralyzována, vyžaduje konání rychlé, ale současně maximálně uvážlivé. Přijímáme s největší mírou obav skutečnost, že sněmovní volební výbor při své redukci počtu přihlášených kandidátů ponechal mezi vybranými některé zájemce o práci v Radě, kteří již v minulosti členy Rady byli a kteří se svým působením v tomto orgánu výrazně neosvědčili. Toto si s plnou vážností troufáme tvrdit například o panu Jiřím Florianovi, za jehož předsednictví přijala Rada ČRo celou řadu rozhodnutí, jež ve svém důsledku zbrzdila, či dokonce zastavila rozvoj tohoto média veřejné služby (příkladem je např. zvolení Richarda Medka generálním ředitelem ČRo, problematické a politicky chybné hodnocení rádia Wave…).
Nemenší rozpaky budí v širší nominaci budoucích členů rad také jména pánů Dobromila Dvořáka a Milana Badala, kteří už během svého předchozího angažmá v Radě ČT přesvědčivě dokázali, že jejich hlavní kvalifikací je ochota sloužit každé straně, která je zrovna u moci. Za jejich působení v Radě České televize byly nastoleny a konzervovány neudržitelné poměry, které jsou dodnes terčem kritiky. Rada ČT přestala být kontrolním nástrojem veřejnosti a kryla vedení veřejnoprávní televize v řadě skandálních kauz. (Od milicionářské minulosti vrchního ředitele ČT Františka Lamberta, po návrat Karla Buriana, který koncem devadesátých let vedl redakci zpravodajství Televizního studia Brno a musel z této funkce s ostudou odejít pro vážné profesní pochybení a morální selhání.)
Volební výbor naopak vyřadil osoby, které širší důvěry požívají (Miloš Rejchrt, Miroslav Bobek), a dává tím signál, že uvažování o výběru osob, jež by měly zasednout v řídících orgánech televize a rozhlasu veřejné služby, je vedeno opět starými a novou vládní garniturou kritizovanými praktikami, stranickými a osobními zájmy.
Vyzýváme proto sněmovnu, aby k volbě dalších členů rad přistoupila se zodpovědností a v nastalé situaci volbu zvěrohodnila alespoň tím, že odmítne tajné hlasování.

S pozdravem
Mgr. Jiří Hubička
předseda
OSMEDIA


Vážená paní
Miroslava Němcová
předsedkyně
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Na vědomí :
stranické kluby PS, místopředsedové PS,
Volební výbor

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty