Dopis poslaneckým klubům, sněmovnímu výboru a ministru kultury

Dopis poslaneckým klubům,
sněmovnímu Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a ministru kultury

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, vážený pane ministře,

výbor Odborového svazu Media, který zastřešuje odborové organizace českých veřejnoprávních médií (ČT, ČRo, ČTK), považuje za nezbytné obrátit se na Vás dopisem, ve kterém vyjadřuje velké znepokojení nad vývojem veřejnoprávnosti v České republice.

Toto znepokojení pramení především z jednání mediálních rad. Rady, jež mají ze zákona dbát o zdárný a perspektivní vývoj médií veřejné služby, přinášejí v poslední době celou řadu rozhodnutí, jež se ve svých důsledcích obracejí proti zájmu diváků a posluchačů a postavení médií v očích veřejnosti zpochybňují.

Platí to zejména o Radě Českého rozhlasu, která v uplynulých téměř už dvou letech vnáší do fungujícího mechanismu veřejnoprávního rozhlasu soustavně prvky nejistoty a chaosu.

Nepříliš přesvědčivě zdůvodněné odvolání generálního ředitele Kasíka v červenci 2009 (z objektivního hlediska k němu mělo dojít už dávno) odstartovalo období trvalého provizoria. Ještě v době Kasíkova ředitelování stála Rada ČRo za problematickou nominací Barbory Tachecí do funkce ředitelky Radiožurnálu. Spontánní a masivní nepříznivá reakce posluchačů dokázala, že ukvapené a diletantsky provedené změny, které – jak se prokázalo – byly vynuceny Radou, poškozují velmi znatelně kvalitu vysílání a přinášejí dlouhodobé negativní důsledky. Po odvolání Kasíka zvolila Rada ČRo na post generálního ředitele Richarda Medka, který – za nepříliš jasných okolností – se své funkce po velmi krátké době vzdal. Rada mu těsně předtím přisoudila odstupné ve výši 1,5 milionu korun, což se s ohledem na okolnosti (minimum zásluh, které by za sebou Medek měl, vyhlášení trendu šetření prostředky) projevilo jako výsměch všem zaměstnancům ČRo.

Rada ČRo se dosud nepokusila dát podnět k řešení dalšího palčivého problému, který ČRo postihl: ani náznakem nedošlo ke snaze odhalit osobní odpovědnost za problematický průběh rekonstrukce historické budovy na Vinohradech, především za neprůhledné a ztrátové hospodaření s prostředky určenými pro rekonstrukci. Původní návrh – aby vedení ČRo podalo v této věci trestní oznámení na neznámého pachatele – nebyl nikdy realizován.

Rada ČRo se posléze stala neusnášeníschopnou a dlouhodobě tak není schopna plnit jednu ze základních funkcí, které jí zákon ukládá – volbu nového generálního ředitele. Neustálá nejistota v obsazení vedoucího managementu vytváří další nejistoty a provizoria. Jen díky profesionalitě zaměstnanců tuto skutečnost posluchači zatím nezaznamenávají.

Důrazně Vás žádáme, abyste se svým vlivem zasadili o to, aby sněmovna zahrnula co nejdříve do svého jednacího plánu dovolbu chybějících členů Rady Českého rozhlasu. A aby tato volba přinesla do rady vzdělané, objektivní a nezávislé osobnosti, jež požívají obecného respektu.

Aktuálně se objevila velmi závažná informace o snaze převést výběr a správu koncesionářských poplatků mimo Českou televizi do soukromé firmy, což považujeme z hlediska budoucí finanční stability televize veřejné služby za velice nebezpečný krok. Na tuto službu již ČT dokonce vypsala oficiální „výběrové řízení“. Vzhledem k všeobecně známé kooperaci Rady ČT s managementem existují vážné obavy, že radní tento bezprecedentní pokus o vyvedení značné části finančních prostředků z ČT posvětí.

Současně Vás žádáme, abyste svůj vliv uplatnili také při vzniku návrhu nového zákona o České televizi a o Českém rozhlase. Součástí tohoto zákona by se měly podle našeho názoru stát zásadní změny v principech volby mediálních rad. Náš Svaz soustavně sleduje postupy při utváření mediálních rad v zemích Evropské unie. Shledali jsme, že zejména model fungující v Německu je dokonalejší a zaručuje mnohem větší míru objektivity a nezávislosti v rozhodování rad, nežli je tomu u nás.
Velmi rádi se budeme podílet na přípravě znění tohoto návrhu.

Děkuji Vám za pozornost a doufám, že nově zvolený parlament přistoupí k řešení problémů, jež jsme výše pojmenovali, neprodleně a objektivně.V Praze dne 20.9.2010
S pozdravem

Mgr. Jiří Hubička
předseda Odborového svazu Media

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty