5. Kongres OSMedia, Praha 24.3.2010 Usnesení odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků

Delegáti 5. Kongresu konaného v Domě odborových svazů v Praze dne 24.3.2010 po projednání a rozpravě :

a) Schválili:

1. Změnu článku IV.1b Stanov (viz příloha 1) a čl. A.2 Pravidel hospodaření (příloha 2), ve znění přijatém Kongresem
2. Plán hlavních úkolů svazu na období let 2010 – 2013
3. Návrh usnesení 5. Kongresu Svazu
4. Výzvu prozatímnímu řediteli ČRo Petru Duhanovi, aby se zasadil o objasnění konkrétního
zavinění a osobní zodpovědnosti za finanční nesrovnalosti, které provázely průběh
rekonstrukce budovy ČRo. Kongres doporučuje, aby ČRo podal – ve shodě s pokynem
Rady ČRo – trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci nesrovnalostí při
rekonstrukci rozhlasové budovy.
5. Zásadu prosazovat nevyužívání externistů na hlavní činnost veřejnoprávních médií.
Hlavní činnost zajišťovat vlastními zaměstnanci. Prosazovat příslušnou úpravu zákona.


b) Vzali se souhlasem na vědomí:

1. Zprávu o činnosti Svazu za období let 2006 až 2009

2. Zprávu o hospodaření Svazu za uplynulé období včetně příloh

3. Zprávu Revizní komise Svazu

4. Republikový výbor ve složení :

za ČRo, J i ř í H u b i č k a

za ČT, A d a m K o m e r s

za ČTK, F r a n t i š e k H r a b á n e k

5. Revizní komisi ve složení :

za ČRo, J a n a O d v á r k o v á

za ČT, D a v i d R o t s č i d l

za ČTK, K v ě t a V á p e n k o v á

c) Zvolili:

Předsedou a statutárním orgánem Svazu

Mgr. J i ř í h o H u b i č k u.

d) Ukládají:

d.1.nově zvolenému vedení Svazu:
1. rozpracovat a důsledně plnit plán práce Svazu na další období
2. o konání a výsledcích 5.Kongresu informovat veřejnost
prostřednictvím ČTK a webových stránek Svazu
d.2. Radě předsedů: - o konání a výsledcích Kongresu informovat své členy.

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty