Výzva OSMEDIA na podporu veřejnoprávních médií

Brusel 1. února 2010

UNI - celosvětová odborová unie, média, zábava a umění

UNI global union
8-10 Av. Reverdil
1260 Nyon
Switzerland
Tel: + 41 22 365 2100
Fax: + 41 22 365 2121
contact@uniglobalunion.org
www.uniglobalunion.org

Johannes Studinger
Vedoucí představitel UNI MEI
Tel: +32 2 234 56 52
johannes.studinger@uniglobalunion.org


Adresát:
Ing. Jan Fischer, CSc.
Premiér
Vláda České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana
PSČ 118 01
fax +42 257 531 283

Za udržitelné a nezávislé veřejnoprávní vysílání


Vážený pane premiére,

Píši Vám ve věci veřejnoprávního vysílání v Evropě, a to zejména s ohledem na současnou situaci v České republice.

Celosvětová odborová unie UNI MEI a jejích 140 svazů a spolků zastupujících 300 000 pracovníků ve více než 70 zemích v médiích, zábavě a umění na celém světě je znepokojena nedávnou politickou diskusí o budoucnosti veřejnoprávního vysílání v České republice.

Byli jsme informováni, že současný legislativní návrh projednávaný nedávno v Senátu České republiky měl za cíl zrušit licenční poplatek za veřejnoprávní vysílání a financovat ho nadále ze státního rozpočtu. Sdílíme obavy členů naší přičleněné organizace OS Media, že navrhovaný zákon by nechal veřejnoprávní vysílací organizace vystaveny politickému tlaku a mohl by ohrozit nezávislost veřejnoprávního vysílání v dlouhodobém horizontu.

Skryté nebezpečí navrhovaného zákona je, že nezbytné budoucí snižování celkové výše státního rozpočtu povede ke snižování částky na veřejnoprávní média bez ohledu na konkrétní situaci v odvětví. To by následně vedlo k redukci programové skladby a počtu zaměstnanců, což by ohrozilo plnění poslání veřejné služby a kvalitu programů. Není těžké si představit, že by následně komerční subjekty a politické strany požadovaly "privatizaci" všech veřejnoprávních vysílacích organizací jako záchranu pro nedostatečně výkonné veřejnoprávní vysílání.

Dle našeho názoru návrh zákona neobsahuje dostatečné záruky pokud jde o nezávislou strukturu, která by umožnila svobodu projevu, redakční nezávislost a udržitelný rozvoj veřejnoprávního vysílání při úsporných opatřeních.

Vítáme proto, že navrhovaný zákon nebyl přijat Senátem. Chceme vyjádřit naši víru, že příští hlasování Senátu bude respektovat zásady uvedené v Amsterdamském protokolu a že legislativní opatření přijatá před volbami nebo po volbách v květnu letošního roku se zaměří na posílení a rozvoj veřejnoprávního vysílání.

Veřejnoprávní vysílání je v současnosti vystaveno vlivu třech hlavních faktorů, které vymezují jeho místo v budoucí informační, komunikační, vzdělávací a zábavní společnosti v Evropě: zaručené nezávislosti na vládách a politických stranách, garantovanému financování na úrovni vhodné pro pokrytí příslušných požadavků na všechny současné i budoucí veřejné mise a garanci jeho dalšího vývoje na všech nových mediálních platformách.

V duálním systému vysílání je vysílání veřejné služby jedním ze základních kamenů demokratické a pluralitní společnosti, která zaručuje kulturní rozmanitost v Evropě a všech členských státech. Politická nezávislost je předpokladem důvěryhodnosti a přijetí veřejnoprávního vysílání.

Vyzýváme českou vládu k udržení a posílení veřejnoprávního vysílání a hájení jeho nezávislosti, což je jeden z pilířů demokratické společnosti.

S pozdravem,
Johannes Studinger
Vedoucí představitel UNI-MEI


Kopie:

Ing. Miloslav Vlček, předseda, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Mgr. Vítězslav Jandák, předseda, Stálá komise pro sdělovací prostředky, Parlament České republiky

Bc. Petr Tluchoř, předseda, Poslanecký klub Občanské demokratické strany (ODS)

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda, Poslanecký klub České strany sociálně demokratické (ČSSD)

Ing. Pavel Kováčik, předseda, Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM)

JUDr. Cyril Svoboda, předseda, Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové (KDU-ČSL)

MVDr. Přemysl Rabas, předseda, Poslanecký klub Strany zelených (SZ)


Brussels, 1 February 2010

Ing. Jan Fischer, CSc.
Prime Minister
Government of the Czech Republic
nabrezi Edvarda Benese 4
Praha 1 - Mala Strana
PSC 118 01

by fax +42 257 531 283

For a Sustainable and Independent Public Service Broadcasting

Dear Prime Minister,

I am writing you concerning public service broadcasting in Europe, and in particular with regard to the current situation in the Czech Republic.
UNI MEI Global Union and its 140 unions and guilds representing 300 000 workers in over 70 countries in the media, entertainment and arts world wide is concerned with the recent political discussion on the future of public service broadcasting in the Czech Republic.

As we understand, the current legislative proposal which was debated recently in the Senate of Czech Republic aimed at abolishing the license fee for public service broadcasting, which would be funded entirely by the state budget in the future. We share the concerns of our affiliates OS Media that the proposed law would leave public service broadcasting organisations vulnerable to political pressure and may threaten the independence of public service broadcasters in the long run.

The inherent danger of the proposed law is that necessary future cuts in the overall state budget will lead to cuts in public service media regardless of the specific situation of the sector. This would then lead cuts in programming and staff, which in turn would threaten the fulfilment of the public service mission and the quality of the programmes. It is not hard to imagine that then commercial stakeholders and political parties would call for the “privatisation” of all public service broadcasting organisations as salvation for underperforming public service broadcasters.

It is our view the proposed law doesn’t contain sufficient guaranties with respect to an independent governance structure, which would allow freedom of speech, editorial independence and sustainable development of public service broadcasting in the digital economy.
UNI global union
8-10 Av. Reverdil
1260 Nyon
Switzerland
Tel: + 41 22 365 2100
Fax: + 41 22 365 2121 contact@uniglobalunion.org
www.uniglobalunion.org
We welcome that the proposed law was not passed by the Senate. Following the Senate’s vote we want to express our trust that the principles of public service broadcasting as expressed in the Amsterdam Protocol will be respected and that legislative measures taken before or after the elections in May of this year will aim at strengthening and developing public service broadcasting.
Public broadcasting is today faced with three major challenges determining its place in tomorrow’s information, communication, education and entertainment society in Europe: guaranteed independence from governments and political parties, guaranteed funding on a level appropriate to cover its requirements for all current and future public missions, and a guarantee for its further development on all new media platforms.

In a dual broadcasting system, public service broadcasting is one of the cornerstones for a democratic and pluralist society, guaranteeing cultural diversity in Europe and all its Member States. Political independence is a prerequisite to the credibility and acceptance of public service broadcasting.

We call on the Czech government to sustain and strengthen public service broadcasting and defend its independence, which is one pillar of a democratic society.

Sincerely,

Johannes Studinger
Head of UNI-MEI
Cc: Ing. Miloslav Vlcek, Chairperson, Parliament of the Czech Republic
Mgr. Vitezslav Jandak, Chairperson, Permanent Commission on Media, Parliament of the Czech Republic
Petr Tluchor, Chairperson, Political Group of the Civic Democratic Party (ODS)
Mgr.Bohuslav Sobotka, Chairperson, Political Group of the Czech Social Democratic Party (CSSD)
Ing.Pavel Kovacik, Chairperson, Political Group of the Communist Party of Bohemia and Moravia (KSCM)
JUDr.Cyril Svoboda, Chairperson, Political Group of the Christian and Democratic Union - Czechoslovak People's Party (KDU-CSL)
MVDr. Premysl Rabas, Chairperson, Political group of the Green Party (SZ)


 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty