Reakce Rady OZO na uspořádání "prezentace" programu a vysílání ČRo do roku 2022

Vedení ČRo (podníceno stanovisky Rady OZO) uspořádalo pro zaměstnance ČRo prezentaci, která měla dokázat, že ČRo má programovou koncepci. Prezentace však neodpověděla na naléhavé otázky, jež souvisejí s plánovaným hromadným propouštěním. Proto Rada OZO oslovila znovu vedení ČRo otevřeným dopisem - viz dále. Z dopisu vyplynuly otázky, které jsou zformulovány v druhé části dopisu. Na tyto otázky však generální ředitel ČRo do dnešního dne (20.7.) neodpověděl.
Pouze vyzval Radu OZO ke schůzce na 31.7.
Protože jde však o datum, ke kterému GŘ předběžně stanovil uzavřít seznamy propouštěných, trvá Rada OZO na tom, že ještě před tímto datem chce od generálního ředitele slyšet odpovědi na zcela legitimní otázky. Proto Rada pozvala generálního ředitele Zavorala na své jednání, které se uskuteční 24.7. - Na pozvánku však generální ředitel dosud nereagoval.
Za Radu OZO - Jiří Hubička, předseda





Český rozhlas
Generální ředitel Českého rozhlasu
Mgr. René Zavoral
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

Praha 11. července 2018


Vážený pane generální řediteli,
podle slibu, který jsme Vám dali, zasíláme Vám a dalším členům vedení náš názor na prezentaci programových záměrů, kterou v atriu přednesli paní a páni ředitelé dne 28. 6. 2018.
Především chceme ocenit skutečnost, že vedení tak rychle reagovalo na podnět, který jsme v našich prohlášeních vyslali. Konstatovali jsme, že kroky, které hodláte v rámci oné „optimalizace“ nyní tak rychle odstartovat, nejsou podloženy zřetelnou a detailní koncepcí programu a na ní navazující koncepcí personálního rozvoje ČRo.
Pan Menger při prezentaci otevřeně řekl, že vše, co v atriu onoho dne zaznělo, bylo zorganizováno proto, aby byl „vyvrácen mýtus, že vedení nemá žádnou koncepci“.
Vážený pane generální řediteli, jste opravdu přesvědčen, že se to vyvrátit podařilo? Jste skutečně přesvědčen, že jde o mýtus?
Ano, nikdy není na škodu opakovat známá fakta. Mezi zaměstnanci, kteří prezentace jednotlivých ředitelů vyslechli, byla jistě celá řada těch, kteří fakta o výsledcích poslechovosti, o typech posluchačů jednotlivých stanic, ideálním cílovém stavu (z hlediska věku), prohlášení o tom, že se „rozhlas musí rozkročit, tzn. zvětšit rybník, ve kterém může lovit“… a podobné premisy možná dosud neslyšeli. Těm mohly přednesené prezentace přinést základní informaci.
Členové Rady OZO však většinu fakt, jež byla v prezentacích uvedena, znají. Byli s nimi seznámeni v průběhu loňského a první poloviny tohoto roku. Proto mohou se vší zodpovědností prohlásit, že předložené programové vize jsou nepochybně užitečným a nezbytným základním ideovým kamenem, který je však nutno považovat pouze za výchozí materiál. Teprve na jeho základě je nutno vystavět konkrétní představu o tom, jak bude třeba – a jak bude reálné – ony teze naplňovat.
Zaznívá snad v předložených prezentacích něco o tom, jaké budou finanční podmínky, které vymezí reálnost naplnění těchto tezí? V pasáži věnované Výrobě jsou sice uvedena čísla (počty premiér a finanční požadavky) – to vše ale pouze s ohledem na rok 2018. Jaký trend lze očekávat s perspektivou limitovaných zdrojů na dalších 5 let? Dozvídáme se z prezentací, které profese bude potřeba posílit, které bude naopak možno početně oslabit? Zazněla zde úvaha o tom, jak se očekávaný pokles finančních zdrojů (s nastolení nutnosti platit znovu DPH - je třeba pracovat i v tomto směru!) promítne do redukce programové nabídky?
Obsah jednotlivých prezentací by bylo možno detailně komentovat, připomínkovat a polemizovat s jednotlivými tezemi. V tuto chvíli je však podstatná jiná záležitost: prezentace svou obecností potvrdily, že nejsou věcným a analyticky podloženým východiskem pro propouštění, do kterého jste se pustil.
Pokud na jeho realizaci v daných termínech trváte, a pokud Vás ve Vašem rozhodnutí nezviklal ani názor 256 zaměstnanců, kteří svým podpisem vyjádřili nesouhlas s Vaším postupem, pak nezbývá, nežli Vám položit několik zásadních otázek:

- pokud je cílem „optimalizace míst v ČRo zvýšení efektivnosti práce a procesů“ (citujeme z Vašeho materiálu) , pak předpokládáme, že si vedení ČRo vypracovalo detailní analýzu těchto procesů, že ví, jak probíhají a kde a jak je možné jejich fungování zefektivnit. Žádáme Vás, abyste s touto analýzou Radu OZO seznámil ještě předtím, než sestavíte „seznam“ těch, kteří budou muset odejít
- pokud chcete vytvořit prostor pro „valorizaci mezd zaměstnanců“, pak byste měl zveřejnit, jaký díl ušetřených peněz bude pro tento cíl určen. Dále s jakým objemem ušetřených peněz počítáte
- nárůst práce pro ty, kteří zůstanou, nastane od října. Růst základních mezd pro většinu z nich plánujete však až od začátku roku 2019. V čem bude stimulace těch, kteří zůstanou, pro toto období zvýšeného objemu práce?
- jaká kvóta (odchodů) je určena pro management?
- jak chcete zajistit, aby se „optimalizace“ nestala příležitostí pro vyřizování si osobních účtů, jehož jsme v řadě případů svědky už dnes?
- s jakým počtem externistů bude ČRo po „optimalizaci“ zajišťovat svoje služby? O jaký nárůst externistů oproti současnému stavu se jedná? Jakou úsporu to bude představovat?

Pokud je …“optimalizace pracovních míst v Českém rozhlase pečlivě naplánovaná, a to tak, aby nijak neohrozila služby, jež Český rozhlas poskytuje svým posluchačům“, jak píšete, pak nám nepochybně můžete na všechny tyto otázky konkrétně odpovědět.
Rada OZO znovu opakuje: odbory neusilují o zakonzervování současného stavu, nebrání rozumnému a uváženému snižování počtu zaměstnanců. Varují však před unáhleností postupu, který jste, pane generální řediteli, zvolil.
A znovu navrhujeme – zajistěte nejprve vytvoření věcných analýz pracovních postupů, vytíženosti a konkrétní perspektivy vývoje programu. Teprve po tomto zhodnocení zvolte postupné snižování počtu zaměstnanců. Při takovém postupu najdeme nepochybně společnou řeč.
S pozdravem a jménem Rady OZO

Jiří Hubička, předseda ROZO

Na vědomí: Mgr. Kateřina Konopásková, ředitelka Výroby
Mgr. Ranáta Klabíková, vedoucí Personalistiky a vzdělávání
Bc. Jan Menger, ředitel Regionálního vysílání
Jan Pokorný, ředitel Zpravodajství
Mgr. Ondřej Nováček, ředitel Programu
Ing. Martin Vojslavský, ředitel Ekonomiky

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty