ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU EURO-MEI

Zasedání výkonného výboru EURO-MEI –
Madrid – 15. března 2018
Zpráva z jednání.

Za OSMedia se jednání zúčastnil Jiří Hubička, předseda OSMedia, člen výkonného výboru EURO-MEI

Celodenní jednání se soustředilo na rekapitulaci činnosti této sekce UNI-MEI a přehled o činnosti jednotlivých komisí.
Komise projednala tyto body:
- přehled aktivit od října 2017 do února 2018
- oblast sociálního dialogu – a to ve sféře:
a) audiovize
b) „živého“ umění
- rekapitulace a výsledky vyplývající z Valné hromady EURO-MEI-říjen 2017
- detailní činnosti pracovních skupin
- plán činnosti na 2018
- zpráva o výsledcích řídící komise UNI Europa za období 23.1.-březen 2018
- příprava Světového kongresu UNI – bude v Liverpoolu – 17.-20.6.18

Dále se v průběhu jednání řešila oblast sociálních záležitostí (agenda s názvem „Sociálně právní pilíř“), dále Směrnice vztahující se k audiovizuálním mediálním službám; otázky copyrightu (Copyright v čase digitálního trhu).

Předmětem rozsáhlé diskuse byly otázky právní ochrany a odborového zastřešení „freelance“ pracovníků a pracovníků působících formou samostatně výdělečné činnosti

Zhodnocen byl projekt zasvěcený rozvoji vzdělávání a pracovních dovedností

Velkou pozornost věnuje výbor činnosti komise, která řeší otázky genderové vyváženosti, současně různorodosti a názorové plurality v audiovizuálním sektoru.

Bohatou činnosti vyvíjela komise vytvářející projekt zaměřený na zvýšení kvality kolektivního vyjednávání v oblasti tvůrčí práce.


Z rozhodnutí Valné hromady EURO-MEI z října 2017 vyplývá 5 základních priorit na jejichž řešení se výkonný výbor v roce 2018 a ve dvou dalších letech soustředí.

Jde o tyto priority!

1. priorita Růst síly odborů
- zahrnuje: rozvíjení projektu „budování silné kapacity ve prospěch odborů“ - spolu s FIA, FIM a IFJ
- kampaň za svobodu sdružování v rámci celé EU
- přispět k začlenění společného projektu UNI Europa a ETUC do rámce evropské politiky – zaměřeno na začlenění pracovníků působících jako SVČ a pracovníků v netypických profesích do rámce působení odborů
2. priorita – Chránit důstojné podmínky práce
- včlenit projekt zaměřený na genderovou vyrovnanost do audiovizuálního sektoru
- iniciovat dialog s FIAPF a CEPO o společném projektu zaměřeném na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci
- zahrnout kampaň a rozvinout dialog se zaměstnavateli a financujícími organizacemi o realizace zásad „Manifestu o důstojných pracovních podmínkách“.
3. priorita - pečovat o kvalitu sociálního dialogu
- zorganizovat na odborářské úrovni schůzky s VIVENDI a PRISA, aby bylo možno rozvinout celkový rámec smluv a podpořit tak proces, o který usiluje Evropská rada
- ustanovit pracovní skupiny pro vysílací média, film a TV produkci, stejně jako pro „živé produkce“ a s každou z těchto skupin uspořádat první setkání
- vytvořit pracovní programy soustředěné na komise pro sociální dialog se zřetelem na genderovou vyváženost, nové formy zaměstnanosti a nové dovednosti
4. priorita – podporovat kvalitu práce a spravedlivé odměňování
- realizovat projekt na podporu tvůrčích dovedností a iniciovat dialog se sociálními partnery zaměřený na rámec akcí na podporu pracovních dovedností
- realizovat projekt soustředěný na založení kolektivního vyjednávání pro tvůrčí pracovníky v rámci nového evropského pracovního trhu
- kampaň za přijetí navrhovaných direktiv EU soustředěných na otázky copyrightu ve sféře digitálního pracovního trhu se silným důrazem na spravedlivé odměňování
5. priorita – podporovat svobodu, různorodost a komplexnost
Jedna z nejdůležitějších priorit; zesílit kampaň za respektování svobody projevu a chránit zaměstnance v těch médiích, v nichž je jim tato základní svoboda upírána.
Budeme chránit a bránit nezávislost a udržitelný rozvoj veřejnoprávních médií ve všech členských státech EU, protože se jedná o základní kámen mediální plurality a obecné mediální demokracie. Zahájíme projekt zorganizujeme komplexní konferenci na téma budoucnost veřejnoprávních médií a mediální pluralita v období digitální ekonomie.

V uplynulých dvou měsících jsme podnikli akce na obranu hodnot veřejnoprávnosti a podpořili kolegy ve Francii, Rumunsku, Španělsku, Švýcarsku a na Ukrajině v jejich kampaních na zachování finanční udržitelnosti a nezávislosti veřejno-právních vysílatelů. Nedávné referendum ve Švýcarsku dokázalo, že vysoce kvalitní veřejnoprávní média, jež zaručují nestrannost informací a různorodost programu, mají silnou podporu obyvatel. Schůze výkonného výboru poskytne příležitost zhodnotit poslední vývoj a prodiskutovat, jak úspěšně postupovat ve společné kampani prosazující silnější a pevnější závazky, jež budou vůči veřejnoprávním médiím uplatňovat národní vlády a EU instituce.Během „Dne veřejnoprávních médií Spojených národů“, který se připomíná každoročně 23. června, navrhuje výbor, aby všechny afiliace UNI MEI připravili výrazné a zřetelně viditelné akce, které upozorní na nezbytnost chránit silná, nezávislá a kvalitní veřejnoprávní média.

V rámci diskuse o tomto bodu (o stavu veřejnoprávních médií v zemích EU) pronesl předseda OSMedia příspěvek – zprávu o situaci v České republice. Příspěvek je v plném znění (a v české i anglické verzi) rovněž na www.osmedia.cz
Následné kroky:

V navazující diskusi dohodl předseda OSMedia s předsedou UNI-EUROPA Johannesem Studingerem, že problém, před kterým nyní stojí veřejnoprávní média v ČR, zejména pak před kterým stojí Česká televize, bude předseda UNI tlumočit na nejbližším zasedání audiovizuální sekce, které se bude konat 22. a 23. března v Berlíně.
Poté předseda Studinger předloží naší straně návrh na opatření, jímž se UNI-EUROPA pokusí situaci u nás ovlivnit.

Budou následovat konzultace na úrovni Evropské komise.


Zprávu vypracoval: J.Hubička, předseda OSMedia – 19.3.18

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty