Valná hromada EURO-MEI - zpráva Jiřího Hubička

INFORMACE O ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (GENERAL ASSEMBLY) EURO-MEI
Místo konání: Brusel
Termín: sobota 14. října 2017
Za OSMedia se jednání zúčastnil Jiří Hubička, předseda OSMedia a člen výkonného výboru EURO-MEI

Závěry GENERAL ASSEBLY EURO MEI
Společenství odborových organizací v oblasti médií, zábavního průmyslu a umění v Evropě směřuje k posílení vzájemné spolupráce všech afiliací, a to s cílem upevnit práva a sociální spravedlnost pro všechny zaměstnance. Snažíme se, aby se zvyšovala síla vzájemného působení odborových organizací v rámci celé Evropy. Chceme rozvíjet sociální dialog ve vícenárodních společnostech v zájmu ochrany důstojných pracovních podmínek pro všechny zaměstnance v sektoru, zejména s cílem zajistit kvalitu práce, spravedlivé odměňování a vytváření smluv v souladu s právem. Chceme utvářet přechod evropské ekonomiky do digitálního prostředí především tím, že budeme chránit a posilovat svobodu a právo na rozmanitost projevu a otevřenost. Společné úsilí UNI EUROPA-Media, Entertainments a Arts se zaměřuje na 5 strategických priorit:

1. Priorita - zasadit se za růst síly odborů
- Podporovat národní organizace, jež působí v nadnárodních společnostech v oblasti médií, zejména Tv produkce, filmu, rozhlasu a dramatického umění – to vše v rámci UNI organizačního fondu
- Zajistit větší sílu a dodržování právního rámce kolektivního vyjednávání
Zasadit se za ochranu a dodržování práv ve vztahu k pracovníkům na „volné noze“ a zástupce všech typů „netypických“ pracovních forem – a to především ve spolupráci s European Arts and Entertainment Alliance (EAEA), s FIA a FIM a ETUC’s

2. Priorita – obrana důstojných podmínek práce
V rámci této priority jde především o: -
a) Rovnost s rozmanitost (equality and diversity) – UNI odstartovala dvouletý projekt zaměřený na prosazení „Rovnosti v audiovizuální oblasti“; současně jde o co největší rozšíření možností a různorodosti pracovních příležitostí; v této sféře půjde o spolupráci s evropskými asociacemi; vychází se z UNI MEI Women Working Group a její konference v Edinburghu – 2016. Zde byly vytyčeny dva směry působení v této oblasti: odstartovat a prosadit kampaň „40 pro 40“ ve vlastních odborových organizacích (jde o 40% zastoupení žen v organizacích a na vedoucích místech); dále rozvinout kampaň za objektivní zobrazování žen v médiích. Je třeba zahrnout zásadu 40% zastoupení žen do odborářských stanov.
V otázce „portrétování“ žen v médiích existuje shoda, že obraz žen v médiích (ve velké jde většinou o zkreslený obraz) ovlivňuje celospolečenské vnímání žen a otázek, jež s jejich rovností souvisejí.

b) Důraz na důsledné prosazení zásad „zdraví a bezpečnost“ v práci (health and safety at work). Důležitá spolupráce s OiRA (Evropská agentura pro zdraví a bezpečnost při práci – (http://client.oiraproject.eu/eu/live-preformance -důležitá stránka! Zde vše detailně o projektech), rozvoj společných projektů v oblasti filmové a televizní produkce – nezbytná spolupráce a jednání se zaměstnavateli
c) Slušné pracovní podmínky: zaměřeno zejména na zachování minimálních standardů, zvláště v oblasti kooprodukce a filmové produkce s podporou veřejných zdrojů.
3. Priorita – Rozvíjet kvalitu sociálního dialogu
UNI ustanovila, hodlá i dále rozvíjet a podporovat odborové svazy ve velkých nadnárodních společnostech s cílem podpořit a posílit odborářskou práci v těchto společnostech a zaměřit tuto práci na přípravu kolektivních smluv globálního charakteru. Do tohoto projektu byly v letech 2015-16 zapojeny společnosti Mediaset, Prisa, RTL, Sky a Vivendi.
Je třeba brát v úvahu zvyšující se outsourcing a zaměstnávání lidí „na volné noze“, což jsou jevy příznačné pro celou sféru médií i zábavního průmyslu. V souvislosti s tím je koordinován proces zvyšování profesních dovedností (skills development).
Souvisí s tím i posilování dalších opatření na ochranu intelektuálního vlastnictví, tedy posilování pravidel daných autorským zákonem (ochrana autorských práv)
4. Priorita – podporovat kvalitní pracovní příležitosti – spravedlivý postup při uzavírání smluv a spravedlivé a odpovídající odměňování

5. Priorita – prosazovat zachování svobody slova, různorodosti a komplexnosti
- Povedeme kampaň za zachování respektu vůči svobodě slova a svobodného vyjadřování názorů a za ochranu těch pracovníků médií a odborů, jimž je tato základní svoboda upírána. Budeme bránit nezávislost a setrvalý rozvoj veřejnoprávních médií ve všech členských státech EU. Tato média tvoří hlavní pilíř mediální plurality a demokracie. Zorganizujeme celosvětovou konferenci o otázkách budoucnosti veřejnoprávních médií a o pluralitě v etapě digitální ekonomiky.

Zdůrazněn konkrétní příklad, kdy tlak UNI přinesl nezpochybnitelné konkrétní výsledky – podíl UNI organizací na znovuustavení veřejnoprávního rozhlasu a televize v Řecku (poté, kdy byla tato instituce v roce 2013 zrušena a podřízena vládě.) Podíl UNI na opětovné zřízení veřejnoprávní ERT je nezpochybnitelný.

Důležité webové adresy, jež s tématy souvisí:

www.creativeskillseurope.eu
eurofound.mynewsdesk.com - zde ke stažení nové materiály
www.eurofound.europa.eu
Stránka Evropské komise pro záležitosti „employment, social affairs and conclusion“ (Zaměstnanost, sociální problematika a zařazení – získání nových pracovních příležitostí…) – zde důležité informace o Evropském sociálním fondu):
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=629


Informace a překlad materiálů:

Jiří Hubička, předseda OSMedia
člen výkonného výboru EURO-MEI

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty