Otevřený dopis prezidentu Polské republiky Andrzeji Dudovi

President Andrzej Duda
Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00902 Warszawa
Fax: (48 22) 695-22-38
Mail: listy@prezydent.pl

Vážený pane prezidente Dudo,
chtěl bych vyjádřit hluboké znepokojení jménem celého společenství pracovníků českých médií, zejména oné jeho části, jež pracuje v Českém veřejnoprávním rozhlase a v České veřejnoprávní televizi, nad mediálním zákonem, který závažně omezí (bude-li přijat) demokracii a svobodu slova v Polsku.

Žijeme a pracujeme v zemi, která prošla podobným historickým vývojem jako Vaše země. Proto si mnozí z nás velmi dobře pamatují doby, kdy byla média řízena pouze jednou “stranou”, kdy výběr a nominace vedoucích pracovníků byl přímo určován touto “všemocnou” stranou. Mnozí z nás ovšem také pamatují důsledky, které z toho plynuly: neexistovala svoboda slova, chyběly základní principy demokracie.

V zastoupení Odborového svazu Media, v zastoupení všech pracovníků českých médií Vás žádáme, abyste tento krok přehodnotil. Pevně věříme, že návrh zákona, který v minulém týdnu přijal polský parlament, nepodepíšete.

Připojujeme se k vyjádřením a plně podporujeme stanoviska našich kolegů z UNI Europa, UNI Global Union, EBU, Evropské federace novinářů a dalších mediálních organizací, které již vyjádřily obavy z tohoto vývoje událostí.

V úctě

Jiří Hubička, předseda OS Media, Česká republika
Dopis byl v anglické verzi (viz dále) poslán ještě na adresu prezidenta Evropské komise Jeana-Clauda Junckera a na adresy členů komise Günthera Oettingera a Michaela Hagera.


President Andrzej Duda
Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00902 Warszawa
Fax: (48 22) 695-22-38
Mail: listy@prezydent.pl


Dear President Duda,

I would like to express the deep discomposure of whole community of Czech media workers, especially of it´s part which works in the Czech Public Service Radio and the Czech Public Service TV, over the new media law, which will very seriously restrict (if it is implemented) democracy and freedom of speech in Poland.

Living and working in the country which underwent similar historical development as your country many of us very intensively remember times, when media were ruled by just only „one party“, when the selection and nomination of leading positions were directly governed by this all-poweful party… Many of us also remember consequences which resulted from this: lack of freedom of speech, absence of basic principles of democracy.

On behalf of Trade Union Organization MEDIA, on behalf of the whole community of Czech media workers we ask you to revalue this step. We really hope you will not sign the bill which was adopted by Polish Parliament last week.

We join and fully support statements of our colleagues from UNI Europa, UNI Global Union, EBU, European Federation of Journalists and other media organizations which already expressed their concern in this matter.

Yours sincerely,

Jiri Hubicka, chairman of OS Media, Czech Republic


 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty