Tisková zpráva z konference UNI-MEI - český překlad

Výzva odborářů celého světa za nezávislost a vysokou kvalitu médií veřejné služby


„Jakýkoli útok na vysílání veřejné služby je útokem na demokracii,“ prohlásil Gerry Morrissey, prezident mezinárodní odborové ústředny UNI MEI na konferenci, kterou o problematice veřejnoprávních médií svolala tato organizace do Vídně. Na konferenci se sešli odboroví předáci z celého světa. Reprezentovali pracovníky médií ze 140 odborových svazů a spolků ze 70 zemí.
Odboráři jednomyslně souhlasili s názorem, že podmínky pro fungování demokratických a nezávislých vysílatelů veřejné služby se po celém světě zhoršují. Nevhodné politické zásahy vůči médiím veřejné služby, nadměrná komercializace, krácení veřejných zdrojů financování…to jsou jen některé z obvyklých ataků, směřujících proti nezávislým vysílatelům veřejné služby po celém světě.
Odbory volají po ekonomické a politické nezávislosti médií veřejné služby, po udržitelném a předvídatelném financování, stejně tak po zodpovědném řízení a kvalitním managementu těchto médií. „Vysílací rady a managementy médií veřejné služby musí být nezávislé. Je třeba, aby fungoval účinný dohled na regionální, národní a mezinárodní úrovni, dohled, který chrání vysílatele veřejné služby proti nepatřičnému vlivu vlád, politických stran nebo kapitálových podílníků, kteří si přejí ovládnout a umlčet veřejnoprávní média jakožto nezávislý a kritický hlas demokratických společností“, řekl Gerry Morrissey.
„Bez ohledu na to, že po celém světě existují různé modely demokratických forem financování médií veřejné služby, je třeba zajistit, aby toto financování umožňovalo vysílatelům přizpůsobit a rozvíjet programování a další služby v duchu technologických, ekonomických a strukturálních změn, k nimž v současné globální ekonomice dochází.“
Odboráři v mnoha zemích také pozorují, jak je postupně a pomalými kroky narušována svoboda a pluralismus v prostředí těchto médií, a vyzývají proto všechny odborové organizace, občanské spolky a občany všech zemí, aby se měli důsledně na pozoru před jakýmkoli ohrožením veřejnoprávního vysílání. Mnoho účastníků konference zdůraznilo nezbytnou potřebu chránit pluralitu médií a rozvíjet kulturní různorodost a vysoce kvalitní programovou práci. Účastníci kladli rovněž důraz na fakt, že udržení vysoké kvality programu médií veřejné služby úzce závisí na úrovni odbornosti zaměstnanců, jež je ovšem v přímé úměrnosti k dobrým pracovním podmínkám, úrovni investic do dalšího vzdělávání, k přístupu k celoživotním vzdělávacím programům, v neposlední řadě v úzké souvztažnosti k účinnému sociálnímu dialogu.
Konference byla završena přijetím „Manifestu za nezávislá a vysoce kvalitní média veřejné služby“, který je adresován vládám, místním představitelům, managementům vysílatelů veřejné služby, stejně tak veřejnosti. Manifest vyjadřuje základní principy, jež jsou nezbytné pro existenci veřejnoprávních médií, stejně tak klíčové nástroje, jež mají chránit svobodu slova, svobodné šíření informací a demokraticky fungující společnost.
Manifest podtrhuje, že vysílatelé veřejné služby hrají vůdčí úlohu při zajištění mediální plurality tím, že poskytují vysoce kvalitní, nezaujaté a nezávislé zpravodajství a informace, stejně tak jako široké spektrum programů. Aby tuto roli mohla tato média zastávat, musí být univerzální a oslovovat všechny skupiny společnosti, včetně minorit, a to odlišným obsahem, který podporuje vyjádření kulturní různorodosti.


Brusel, 8 října 2014


UNI MEI reprezentuje více než 140 odborových svazů a spolků ve sféře mediálního a zábavního průmyslu z více než 70 zemí světa.

(překlad: J.Hubička)

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty