Den médií veřejné služby - 23. červen 2012


23. červen – den médií veřejné služby

Mezinárodní odborová organizace zahrnující pracovníky médií veřejné služby na celém světě UNI-GLOBAL se rozhodla vydat u příležitosti Dne na podporu médií veřejné služby (UNESCO tento den vyhlásila na 23. červen t.r.) prohlášení, v němž vyjadřuje svoje obavy o budoucnost veřejnoprávního mediálního sektoru, obavy vzešlé z četných negativních rysů vývoje v celé řadě zemí.

OSMedia, jako odborový svaz českých médií veřejné služby, se k této aktivitě UNI-GLOBAL připojuje a plně se staví za stanoviska vyjádřená v prohlášení.

Za OSMedia

Jiří Hubička, předseda


Další informace o akcích pořádaných na podporu médií veřejné služby naleznete na stránce:
www.uniglobalunion.org/meiProhlášení UNI-GLOBAL

Světový den veřejnoprávnosti – podpora médií veřejné služby

Vysílání veřejné služby sehrává důležitou roli při zajišťování aktivního přístupu občanů k veřejnému životu. Média veřejné služby představují pro mnoho lidí jediný zdroj informací o politice, kulturních událostech a širším společenském životě. Organizace UNESCO je odhodlána podporovat a prosazovat vysílatele veřejné služby, aby tak sloužili zájmům lidí coby občanů, nikoli coby konzumentů. Média veřejné služby zasahují velkou část populace, stejně tak menšinové skupiny, a tím přispívají k lepšímu sociálnímu začleňování a ke zdokonalování občanské společnosti. Z toho důvodu by média veřejné služby měla plnit tyto úkoly: univerzálnost, rozmanitost, nezávislost a nestrannost, schopnost inovace, široké pokrytí, měla by odpovídat vysoké technické kvalitě a přinášet produkci špičkové úrovně. Vysílatelé veřejné služby by měli vytvářet program, který odráží kulturní, jazykové, místní odlišnosti té země, na jejímž území vysílají.

Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů hovoří o tom, že signatáři „by měli přijmout opatření v zájmu ochrany a podpory rozmanitosti kulturních projevů v rámci svého území“, včetně akcí, „jež budou podporovat rozmanitost v oblasti médií, k níž patří principy veřejnoprávního vysílání.“ Tyto principy by měly prolínat vším, co vysílatelé veřejné služby dělají.

Stát musí hledat způsoby, jak zajistit, aby se rozdíly mezi sociálními skupinami spíše zmenšovaly nežli rozšiřovaly. Proto by se měl stát přičinit o to, aby se zorný úhel vysílatelů veřejné služby zaměřoval na méně privilegované vrstvy společnosti. Toho stát docílí tím, když zajistí co nejširší dostupnost veřejnoprávního vysílání, tedy požadavek, který odpovídá skutečným potřebám populace. Média veřejné služby by rovněž měla působit jako hnací síla rozvoje audiovizuálního průmyslu. Měla by se stát podporou vzdělávání a výcviku různých dovedností, měla by prosazovat kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatelstva a zasadit se o rozšíření jeho podílu na životě společnosti a projevech své komunity. Specifická programová práce by měla nalézat způsoby, jak zaplnit mezery v této oblasti, jež vznikají tím, že soukromý vysílací sektor, který je zaměřený na komerční zisk, tyto sféry přehlíží.

Veřejné služby, včetně veřejnoprávního vysílání trpí v mnoha zemích bolestnými škrty, jež jsou reakcí na finanční a dluhovou krizi. Vlády a Mezinárodní měnový fond vnášejí do mnoha zemí politiku striktních úspor. Selhávání mezinárodních finančních trhů, jejich klíčoví hráči stejně jako politika škrtů poškozují zaměstnanost, tvořivost, pluralismus informací a demokracii.

Odborové organizace, jež reprezentují pracovníky médií veřejné služby na celém světě, proto akcentují důležitost, kterou veřejnoprávní vysílání představuje pro demokracii, pro naši společnost a pro rozvoj prosperujícího státu. Z toho důvodu žádáme, aby se všechny země zavázaly, že budou bránit média veřejné služby, že zajistí odpovídající fondy nezbytné k tomu, aby bylo možno naplnit cíle, jež jsme vyložili výše. Musí být zajištěno základní právo občanů na přístup k pluralistickým médiím, které nabízejí mnohost názorů a hlasů. Pokud by – v opačném případě – došlo k tomu, že by média veřejné služby v důsledku nedostatku financí chřadla, ztratili bychom důležitý hlas ve společnosti. Podpora médií veřejné služby znamená dát prostor k hovoru mnoha odlišných hlasů. Pluralita názorů je v otevřené demokratické zemi důležitá. Vysílání veřejné služby pomáhá lidem uvědomit si svá demokratická práva tím, že se jim dostane informací o společnosti, v níž žijí.

Vyzýváme občany celého světa:
- Braňte se všem pokusům o destrukci veřejnoprávní televize, rozhlasu a internetu
- Pečujte o vysílatele veřejné služby ve své zemi a podporujte je
- Vnímejte je jako cennou službu poskytující všem obyvatelům informace a kulturní zážitky
- Oceňujte je a chraňte
- Mějte na paměti, že demokracie není nikdy dost. Bojujte za to, aby jí bylo víc.
- Uvědomte si, že každé vydobyté demokratické právo je užitečné v boji za větší míru demokracie.


(překlad Jiří Hubička)

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty